Türkçe
/ / /

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ 4 ŞUBAT 2020 TARİHLİ DİKİLİ AĞAÇ AÇIK TEKLİF USULÜ SATIŞ İHALESİ

İhale Tarihi 04 Şubat 2020
Başlangıç Saati 11:00
Bitiş Saati 12:00
İhale Tipi Açık Teklif Usülü


                                          MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

 

04.02.2020 TARİHLİ DİKİLİ KAVAK AĞAÇLARI SATIŞ İHALE LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

1-Mülkiyeti / tasarrufu belediyemize ait İlçenin muhtelif yerlerindeki taşınmazlarda bulunan yukarıda niteliği belirtilen dikili kavak ağaçları 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

2-Bu husustaki ihale 04/02/2020 Salı günü belirtilen saatte Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

3-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini bedeli karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

4-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak dikili kavak ağaçlarına ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak yatıracaktır.

5-İhaleye iştirak edeceklerin,  istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne en geç 04/02/2020 saat 10:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

6- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,                                                                                       

c-İkametgah Belgesi,

d-Belediyeye borcu yoktur belgesi,

e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f--Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

g-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

h-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi,

i-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

j-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber satış bedelini peşin yatıracaktır.

8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9-İhale ilan metni Belediyemiz www.mustafakemalpasa.bel.tr internet adresinden yayınlanmaktadır.

2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.

NOT: İsteklilerin 04 Şubat 2020 Salı günü saat 10:00'a kadar, Geçici Teminatını yatırıp, İhale Dosyasını Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir.

Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E-Bülten Üyelik