Türkçe İngilizce
/ / /

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığından

İhale Tarihi 18 Aralık 2017
Başlangıç Saati 10:00
Bitiş Saati 00:00
İhale Tipi Açık Teklif Usülü


T.C.

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

 MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ MEVKİİ ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ  m2 CİNSİ MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNATI TL ŞARTNAME BEDELİ TL İHALE SAATİ
Bursa Mustafakemalpaşa Ovaazatlı Köyiçi 0 4172 3.027,85 Betonarme İstasyon WC Depo ve Arsa 400.000,00 12.000,00 250,00 11:00

1-3065 Sayılı KDV Kanunu’nun 17/4 r Maddesi kapsamında yapılacaktır.
2-Mülkiyeti belediyemize ait yukarıda niteliği belirtilen gayrimenkul 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacaktır.

3-Bu husustaki ihale 18/12/2017 Pazartesi günü belirtilen saatlerde Encümen Salonunda, Belediye Encümeni’nce yapılacaktır.

4-İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini bedeli karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlâk  Müdürlüğü’nden temin edebilirler.    

5-Yukarıda belirtilen satışı yapılacak taşınmazlara ait % 3 Geçici teminatı Belediyemiz Veznesine nakit olarak veya süresiz teminat mektubu olarak verilebilir.

6-İhaleye iştirak edeceklerin,  istediğimiz belgelerle birlikte Emlak ve İstimlâk  Müdürlüğüne en geç 18/12/2017 saat 10:00’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

            Postayla yapılacak başvurular için adresimiz Mustafakemalpaşa Belediyesi Emlak İstimlâk  Müdürlüğü Hamzabey Mahallesi Garaj Sokak No:22-26 Mustafakemalpaşa/BURSA’ dır.

            Postada meydana gelebilecek gecikmeler ve Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.  

7- Belediyemizce yapılacak olan ihaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

A) İstekli gerçek kişi ise;                    

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

c-İkametgah Belgesi,

d-Yasal tebligat adresini belirten imzalı adres beyanı,

e-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f-Belediyeye borcu olmadığına dair belge,

g-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

h-Vekalet ile ihaleye gireceklerden Noter tasdikli vekaletname.

B) İstekli tüzel kişilik ise;

a-İhaleye İştirak dilekçesi,

b-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli yetki belgesi,

c-Tüzel kişiler adına ihaleye katılanların noter tasdikli imza sirküsü,

d-Tüzel kişiler adına Ticari sicil gazetesi fotokopisi

e-Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

f-Geçici Teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz

g-Belediyeye borcu olmadığına dair belge

h-Tüzel Kişilerde 2017 yılı içinde alınmış faaliyet belgesi.

8- İhale üzerine kalan gerçek ve tüzel kişiler ihalenin tebliğini müteakip 15 gün içerisinde ihale masrafları (Her türlü vergi, Tellaliye ve diğer masraflar) ile beraber                  satış bedeli peşin yatıracaktır.

9-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 Sayılı Yasanın 17. Maddesi gereği ilan olunur.

E-Bülten Üyelik